web counter

KS Sako

Gdańsk

KS Sako

Sopot

KS Sako

Gdynia

REGULAMIN IMPREZY MASOWEJ

MECZ BOKSERSKI ELITARNEJ LIGI WSB HUSSARS POLAND, POMIĘDZY AZERBAIJAN BAKU FIRES A RAFAKO HUSSARS POLANDh
Na podstawie art. 6 ust.z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych (Dz.U.z 2009., NR 62 poz.504), wprowadza się poniższy regulamin imprezy masowej:


1.     Organizatorem imprezy jest TFB Sako Spółka z o.o. Sp. k z siedzibą w Gdańsku.

2.     Niniejszy regulamin obowiązuje podczas World Series of Boxing, którego nazwa w dalszej części regulaminu brzmi WSB.

3.     Wejście i przebywanie osób na World Series of Boxing oznacza bezwzględną akceptację regulaminu.

4.     Impreza jest biletowana i dostępna dla wszystkich osób posiadających bilety, zaproszenia lub akredytacje wydane przez Organizatora pod warunkiem przestrzegania zasad bezpieczeństwa i porządku w miejscu publicznym.

5.     Nad bezpieczeństwem uczestników WSB będą czuwać służby porządkowe, informacyjne, asysta ppoż. oraz służby medyczne.

6.     Uczestnicy WSB zobowiązani są do bezwzględnego zastosowania do wskazań i poleceń służb porządkowych, informacyjnych oraz osób wyznaczonych przez organizatora, odpowiedzialnych za imprezę. Regulamin imprezy masowej zostanie umieszczony w widocznym miejscu przy wejściu na halę AWFiS oraz na stronie internetowej organizatora www.tfbsako.eu.

7.     Uczestnicy WSB zobowiązani są do przestrzegania  zasad poszanowania mienia oraz porządku publicznego, poszanowania zieleni, nie zaśmiecania hali oraz terenu zewnętrznego. Niniejszy regulamin nie zwalnia z przestrzegania regulaminu obiektu AWFiS.

8.     Urządzenia techniczne stanowiące trwałe wyposażenie hali mogą być obsługiwane tylko przez osoby do tego upoważnione.

9.     Zabrania się zapalania rac, organizowania pokazów pirotechnicznych, wnoszenia butli gazowych i innych materiałów łatwopalnych.

10.     Zabrania się prowadzenia przenośnej działalności handlowej, usługowej, reklamowej i artystycznej na terenie WSB bez zgody organizatora meczu.

11.     Zabrania się parkowania wszelkich pojazdów na drogach ewakuacyjnych i dojazdowych do hali.

12.     Wejście na teren obiektu stanowi jednoczesną zgodę na użycie wizerunku uczestnika imprezy masowej w związku z produkcja, prezentowaniem, reklamowaniem lub używaniem filmu, zapisu wideo, audio z imprezy masowej lub każdego elementu meczu prezentowanego w przekazach medialnych.

13.     Organizator zastrzega sobie prawo do odmowy wstępu na imprezę masową:

- osób będących pod wpływem alkoholu lub innych środków odurzających,

- osób wnoszących różnego rodzaju napoje alkoholowe,

- osób zachowujących się agresywnie, odmawiających wylegitymowania się wiarygodnym dokumentem tożsamości, odmawiających sprawdzenia bagażu lub odzieży,

- osób próbujących wnieść na teren imprezy środki odurzające, substancje psychotropowe, broń, wyroby pirotechniczne wybuchowe lub inne przedmioty, które mogłyby zagrozić bezpieczeństwu uczestników imprezy,

- zabrania się wnoszenia i używania naczyń szklanych oraz innych przedmiotów, które mogłyby zarażać bezpieczeństwu uczestników WSB.

      14.Na podstawie rozdz., 9 art.54 ust. Z dnia 20 marca 2009                           o bezpieczeństwie imprez   masowych za nieprzestrzeganie niniejszego regulaminu grozi odpowiedzialność karna lub grzywna w wysokości nie niższej niż 2000 zł.

15.     Kto w miejscu i w czasie trwania imprezy masowej używa elementu odzieży lub przedmiotu w celu uniemożliwienia rozpoznania osoby, podlega karze ograniczenia wolności albo grzywny nie mniejszej niż 2000 zl(art.57a ust. Z dnia 20 marca 2009 o bezpieczeństwie imprez masowych).

16.     Organizator zastrzega sobie prawo do zmian w  przebiegu imprezy           z uzasadnionych powodów (nie przyjechanie zawodników, siła wyższa -za siłę wyższą uznaje się zdarzenia poza kontrolą organizatora).

17.Ostateczna interpretacja niniejszego regulaminu należy wyłącznie do     organizatora.

18. Regulamin wchodzi w życie z dniem 28 marca 2015 r.Organizator imprezy